برای مشاهده رزومه اعضای علمی برروی نام آنها کلیک کنید.

 
گروه علوم انسانی گروه علوم پایه گروه فنی و مهندسی
دکتر قادر قادری (زبان و ادبیات عرب) سی به ر قادری             (ریاضی) دکتر معروف خلیلی ( مهندسی کشاورزی)
شورش اک      (علوم اجتماعی) دکتر سنار خلیل سرباز    (ریاضی) وحید سلمان پور    (مهندسی کشاورزی)
هیمن محمودفخه    (روانشناسی ) دکتر نسیم شریف  زاده          (فیزیک) شیرین خضری        (مهندسی کامپیوتر)
دکتر علی مصطفایی  (روانشناسی) نادره  تبریزی                 (فیزیک) علی اطهری          (مهندسی کامپیوتر)
دکتر  لطیف  پرتوی (علوم اجتماعی) دکتر روناک عیسوی      ( شیمی)
دکتر حسن هوشیار      (جغرافیا) دکتر سروین محمدی اقدم    (شیمی)    
دکتر جعفر افشین فر (مترجمی زبان)  
دکتر رحیم خاکپور       (الهیات)
حاج آقا قربان ابراهیمی  (الهیات)
دکتر عبدالله ساجدی    (تاریخ)
شعله هاشمی       (حقوق)
دکتر آزاد مونسی(زبان و ادبیات عرب)
فهیمه یگانه   (زبان و ادبیات عرب)
کاویس سوره(زبان و ادبیات فارسی)
محمد  رحیم پور  (حسابداری) 
سیامند  مولودی   (علوم تربیتی)
رضا فتاحی       (حسابداری)
کبری تارم     ( کتابداری)
کمال قلندری   ( مدیریت)