افتخار
انتخاب آقایان دکتر معروف خلیلی و دکتر علی مصطفائی از اعضای هیات علمی مرکز مهاباد به عنوان پژوهشگران برتر استان در سال 97
 
امتیاز دهی