شروع انتخاب محل آزمون از مورخه 99/02/07 الي 99/02/24
 
امتیاز دهی