راه اندازی سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاههای ملی و قطبی
 دانشجویان عزیز به سامانه ارتباط مستقیم دانشجویان با مرکز آزمایشگاه­های ملی و قطبی کشور به آدرس : 
 
Labreport.pnu.ac.ir 
 برای درج انتقادات و پیشنهادها مراجعه کنند .
 
امتیاز دهی