1392/12/13 سه‌شنبه
کلیه دانشجویان و همکاران و اساتید مدعو می توانند برای ارتباط با ریاست
 
محترم دانشگاه جناب دکترخلیلی ازآدرس ایمیل زیراستفاده نمایید.