1392/12/13 سه‌شنبه
کلیه دانشجویان و همکاران و اساتید مدعو می توانند برای ارتباط با ریاست محترم دانشگاه  آقای دکتر رضا قادری
از آدرس ایمیل زیراستفاده نمایید.

R_ghaderi86@pnu.ac.ir