دوشنبه 8 تیر 1394 تصویب و راه اندازی چهار رشته کارشناسی ارشد و کارشناسی در دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با   راه اندازی رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و الهیات (قرآن و حدیث) در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های مددکاری اجتماعی و راهنمایی و مشاوره (گرایش مشاوره) در مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد

دکتر خلیلی رئیس دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد از تصویب چهار رشته در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد.

ایشان اظهار داشتند: با موافقت شورای گسترش آموزش عالی رشته های جغرافیا و برنامه ریزی شهری و الهیات (علوم قرآن و حدیث) در مقطع کارشناسی ارشد و رشته های مددکاری اجتماعی و راهنمایی و مشاوره (گرایش مشاوره) در مقطع کارشناسی به مجموعه رشته های دایر در مرکز مهاباد اضافه شد.

دکتر خلیلی در ادامه خاطر نشان شدند که در حال حاضر دانشجویان این مرکز در بیش از 80 رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل می باشند که امید داریم با توجه به رویکرد دانشگاه به توسعه تحصیلات تکمیلی، شاهد تصویب و راه اندازی رشته های بیشتری در مقطع تحصیلات تکمیلی جهت بهره مندی و رفاه حال جویندگان علم و دانش باشیم.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر