فراخوان جشنواره بین المللی خوارزمی و جشنواره جوان خوارزمی
زمان: دوشنبه 31 شهریور 1399
مكان:

قابل توجه اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه:

 بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی و سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی 
نشانی وبگاه جشنواره  : www.khwarizmi.ir می‌باشد.
لازم به ذکر است مهلت ثبت نام الکترونیکی در بیست و دومین جشنواره جوان خوارزمی پایان تیر ماه 1399 و مهلت ثبت نام الکترونیکی در سی و چهارمین جشنواره بین المللی خوارزمی پایان شهریور  1399می‌باشد.

 
امتیاز دهی