افتخاری دیگر از اعضای هیات علمی مرکز مهاباد : چاپ کتاب در سطح ملی توسط دکتر معروف خلیلی
انتشار کتاب (( کاربرد  نرم افزار GENSTAT  در طرح های آماری )) برای کلیه رشته های کشاورزی و علوم زیستی توسط دکتر خلیلی عضو محترم علمی دانشگاه پیام نور مرکر مهاباد
 
امتیاز دهی