قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز: نحوه ارزشیابی پاياني دروس عمومی در نیمسال اول 1399-1400
☜بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند که آزمون پایانترم دروس عمومی مانند(فارسی، زبان خارجه، دروس معارف اسلامی، حتی بخش تئوری تربیت بدنی و ورزش 1 و سایر دروس عمومی...) بصورت غیرحضوری و متمرکز از طرف سازمان مرکزی دانشگاه پیامنور و دقیقا در ساعت و تاریخ تعیین شده و مندرج در برگه انتخاب واحد و از طریق سایت سنجش پیام نور برگزار خواهد شد.

❇️عزیزان می توانند در صورت داشتن هر گونه سوال یا ابهامی با شماره های ذیل بخش آموزش دانشگاه تماس حاصل فرمایند:
✔(شماره مستقیم) 04442334148
✔04442335070
✔04442338211
♦داخلی های: 204 و
216
کددرس نام درس استان تاريخ امتحان ساعت شروع ساعات پايان
1220657 حفظ جزء 30 قرآن كريم آذربایجان غربی 1399.10.01  11:00 11:30
1220658 حفظ جزء 30 قرآن كريم آذربایجان غربی 1399.10.01  11:00 11:30
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني آذربایجان غربی 1399.10.02 15:30 16:00
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي ) آذربایجان غربی 1399.10.02 15:30 16:00
1220424 انقلاب اسلامي ايران آذربایجان غربی 1399.10.04 09:30 10:00
1220434 انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني ) آذربایجان غربی 1399.10.04 09:30 10:00
1233038 تفسيرموضوعي نهج البلاغه آذربایجان غربی 1399.10.04  11:00 11:30
1233039 تفسيرموضوعي نهج البلاغه آذربایجان غربی 1399.10.04  11:00 11:30
1233032 تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني ) آذربایجان غربی 1399.10.10 09:30 10:00
1233028 تفسيرموضوعي قرآن آذربایجان غربی 1399.10.10 09:30 10:00
1220478 انديشه سياسي امام خميني آذربایجان غربی 1399.10.08 11:00 11:30
1220479 انديشه سياسي امام خميني آذربایجان غربی 1399.10.08 11:00 11:30
1229127 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران آذربایجان غربی 1399.10.11 17:30 18:00
1229128 فرهنگ وتمدن اسلام و ايران آذربایجان غربی 1399.10.11 17:30 18:00
1215427 تربيت بدني آذربایجان غربی 1399.10.11 09:30 10:00
1215431 تربيت بدني آذربایجان غربی 1399.10.11 09:30 10:00
1215428 ورزش 1 آذربایجان غربی 1399.10.14 09:30 10:00
1215432 ورزش 1 آذربایجان غربی 1399.10.14 09:30 10:00
1215430 ورزش ويژه آذربایجان غربی 1399.10.14 09:30 10:00
1220889 ارزشهاي دفاع مقدس آذربایجان غربی 1399.10.16  11:00 11:30
1233043 دانش خانواده و جمعيت آذربایجان غربی 1399.10.16 15:30 16:00
1233044 دانش خانواده وجمعيت آذربایجان غربی 1399.10.16 15:30 16:00
1215429 تربيت بدني ويژه آذربایجان غربی 1399.10.18 13:30 14:00
1223175 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آذربایجان غربی 1399.10.20  11:00 11:30
1223174 آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي آذربایجان غربی 1399.10.20  11:00 11:30
1233033 اخلاق اسلامي (مباني ومفاهيم ) آذربایجان غربی 1399.10.21 13:30 14:00
1233029 اخلاق اسلامي(مباني و مفاهيم) آذربایجان غربی 1399.10.21 13:30 14:00
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) آذربایجان غربی 1399.10.22 13:30 14:00
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي) آذربایجان غربی 1399.10.22 13:30 14:00
1233025 انديشه اسلامي 1 آذربایجان غربی 1399.10.22 14:30 15:00
1233030 انديشه اسلامي 1(علوم انساني ) آذربایجان غربی 1399.10.22 14:30 15:00
1233026 انديشه اسلامي 2 آذربایجان غربی 1399.10.07 14:30 15:00
1233031 انديشه اسلامي 2(علوم انساني ) آذربایجان غربی 1399.10.07 14:30 15:00
1212255 زبان خارجي آذربایجان غربی 1399.10.23 09:30 10:00
1212256 زبان خارجي آذربایجان غربی 1399.10.23 09:30 10:00
1213209 فارسي آذربایجان غربی 1399.10.13 15:30 16:00
1213210 فارسي آذربایجان غربی 1399.10.13 15:30 16:00
 
امتیاز دهی