شروع پذيرش براساس سوابق تحصيلي (بهمن ماه) در مقطع كارشناسي از 30 آذرماه
 
امتیاز دهی