قابل توجه دانشجویان دارای دروس عمومی در نیمسال اول 1400-1399
قابل توجه دانشجویان دارای دروس عمومی در نیمسال اول 1400-1399 توجه فرمایید مطابق پیوست، از تاریخ 99/10/10 نوبت اول امتحانات به یک ساعت بعد از اخرین ساعت آزمونی منتقل  شد. لازم به ذکر است آزمون فارسی در نوبت 17:30 فقط برای استانهای همدان و البرز و آزمون دانش و جمعیت خانواده با کد در ساعت 11:30فقط برای استان خراسان رضوی دارای تغییر می باشد.

 تاریخ و ساعت آزمون مجدد دروس عمومی در فایل پیوست زیر قابل مشاهده می باشد. 
 ساعت و تاریخ آزمون مجدد دروس عمومی
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درفرهنگ و تمدن اسلام و ایران
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس ورزش 1-ورزش ويژه- تربيت بدني ويژه
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس فارسی
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس تفسيرموضوعي نهج البلاغه

ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انديشه اسلامي 2
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس ارزشهاي دفاع مقدس
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انديشه سياسي امام خميني
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس انقلاب اسلامي ايران
ساعت و تاریخ آزمون مجدد درس آيين زندگي (اخلاق كاربردي )
 
امتیاز دهی