+ قابل توجه پذيرفته شدگان محترم مقطع كارشناسي ارشد 1400 امكان پذيرش غير حضوري تا تاريخ 12 آبان ماه 1400 و انتخاب واحد تا 14 آبان ماه 1400 در سامانه گلستان فراهم شد
 
امتیاز دهی