پنجشنبه 24 بهمن 1392 دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد
تلفن: 42338211 - 42333856 - 42333852 - 42333854 - 42333600 - 42335070
دورنگار: 2338222-0444
نشاني: مهاباد ابتدای بلوار شهید شهریکندی - دانشگاه پیام نور - صندوق پستی 438 - کدپستی : 39735-59148

 
امتیاز دهی