آغاز ثبت نام مرحله تکمیل ظرفیت رشته محل های پذیرش صرفا با سوابق تحصیلی از ۳ لغایت ۸ بهمن
 
امتیاز دهی