زمان آزمون مجدد دروس عمومی نیمسال دوم 1403-1402 + لیست دانشجویان که می توانند در آزمون شرکت کنند
با توجه به مشکلات فنی پیش آمده برای برخی از استانها که منجر به ایجاد اختلال در برگزاری آزمون دروس عمومی در سامانه ریلاین استانی، به استحضار می رساند، آزمون مجدد کلیه دورس عمومی برای دانشجویان غایب و یا دارای نمره صفر و یک ( فایل اسامی زیر ) مطابق همان ساعات قبلیِ برگزاری آزمون در روزهای 26 و 27 خردادماه، در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 18 و 19 تیرماه در سامانه ریلاین به آدرس https://lms.az.pnu.ac.ir  برگزار می گردد


لیست اسامی دانشجویانی که می توانند در آزمون مجدد شرکت نمایند :

 
نام نام خانوادگی نام استان نام مرکز نام درس کد درس
عبدالمتين رسولي آذربايجان غربي مركزمهاباد ارزشهاي دفاع مقدس(آزمون عمومی) 1220889
محمد رزه آذربايجان غربي مركزمهاباد ارزشهاي دفاع مقدس(آزمون عمومی) 1220889
دنيا شيخمرادي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
محمدامين عباس نژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
شيوا ملااسمعيلي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
زكريا افرين آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
نگين عبدالهي اصل آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
پرهام علي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
سوما ابراهيم زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
اوين بايزيدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1220424
ليان خضري آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
هادي ابرهام آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
پريا ايافت آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ناهيد خالصه آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
پرند خسروي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ارزو سواره آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ميلاد شيخه پور آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
سيدزانا منصوري آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
محمد يوسفي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
فاطمه باشوكي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
پويا شهرياري آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ژينا احمدي اقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
شيما كوكه اي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ديار عثماني آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
كيانا محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
شايان چانا آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
پريسا رحماني آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
مينا تالانه آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
مريم كاكه مم آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ساحله بابكري آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
نجم الدين ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
مكائيل سلطاني آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
دنيا لهراسبي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
ديبا فتحي ثاني آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
كوثر احمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
اريا ازادي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
دريا بايزيدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
كيوان تقي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
محمدصادق حمزه زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
فرهاد ره آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
شيلان سيماني آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
اسرا عزيزي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
كيميا عزيزي آذربايجان غربي مركزمهاباد انقلاب اسلامي ايران (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1220434
اسو ايور آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
احسان ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
نيما حسني نالوس آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
اسامه رجائي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
كيهان رحمن زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
پيشوا صفدري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
زكريا عبدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
ميلاد ابراهيم نژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
پويا حسين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
محمد حسين زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
عمر عزيزي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
ارينا گلابي اذر آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
روژين محمدبيگي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
لينه محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(آزمون عمومی) 1233025
دنيا بدري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
شيلان جهانگيري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
مريم حسن پور آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
عبدالباسط خضري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ميلاد فرساد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
مائده ازادفر آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
رويا جدائي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سوما عدلي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ابراهيم فتاحي ياسي كندي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سونيا پردل آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
پريا خضرپوري مقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
محسن زاهديان آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فريبا غلامي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
مهسا رسول پوراذر آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
هيرو بابكري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سارا رنگين آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
پري احمديان آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ميلاد اسياباني آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فاطمه اماده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سيده سحر بدوي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ماجده حسني اذرپور آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ياسين حمه نازدار آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
پويا خدابنده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
دريا خضرنژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
شاهين عبداللهي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
صدف عبداله زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
روژين فروغي راد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ميلاد كريم نژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
اميد منگري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
محمد نيك بخت آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
اميرحسين سلوكانه مياندواب آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سهيلا سليماني آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سارا احمدنژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سهيلا اذرافزا آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
محمد اندرزا آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
نفس باكري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
نيما جواديان آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
زانيار حسن زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فرهاد حق طلب آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
اميررضا خاني گامشگلي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سروه خزالي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
اسيه خضري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
پريا درياب آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ناهيد دشتي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ساريا رشيدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فرشته سليمي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
محمد شريفي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
پري شيخه آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سيده شهناز عباس طاهر آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
روژين عنايتي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فاطمه قرباني آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
ابراهيم كرده آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
روژين مام خضري آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
نگين مصطفي پور آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
نگار نژادولي اقباشلو آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
عبدالبصير احمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
سالار سعيدي نوشان آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فرزين قوامي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
فرزاد محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
بلال سلطاني كوگ تپه آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
كيان سيماني آذربايجان غربي مركزمهاباد انديشه اسلامي 1(علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233030
احسان ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
زكريا افرين آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
اسامه رجائي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
پيشوا صفدري آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
پرهام علي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
محمد حسين زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
سوما ابراهيم زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
شمس الدين ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213209
شفيع ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
اسماعيل بايزيدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
فرهاد امين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ژيار كريمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
اريا خضرپور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
بيانه حسين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ياسين حمه نازدار آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
سامرند رسولي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ميديا عابد آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
نويد اتش بهار آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
مهران اميري نيا آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
نفس باكري آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ديار بگم پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
مبين بهرام نژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
كاوان حسن زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ارين حيدري آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
نيما رسولي دهبكري آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
محمد شريفي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ديار عثماني آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
شيلا عزيزمرادي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
مريم عيسي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ديار قاضي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
كردستان مام رحمن پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
رويا محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
شكيلا محمدي اذر آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
دنيا ملازاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
هيوا مولودپور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ماردين نبي زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
روژان ابراهيم پوردرخشان آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
اسرا ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
عبدالبصير احمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
منصور اذري فر آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
سيده سارا اسماعيلي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
شيلان اسمعيل پوراقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ثريا حسام الديني آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
سما حسن پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
زليخا دانشمند آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
عسل درويشي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
سحر رحماني آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
اسرا ره روسمينو آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
سالار سعيدي نوشان آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ديار قادرريحاني آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
امير مامشي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
محمد محمدريحاني آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
ماريا محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فارسي(آزمون عمومی) 1213210
زاگرس رزوان آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )(آزمون عمومی) 1233027
خديجه علي پور آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )(آزمون عمومی) 1233027
سروش سيدقاسمي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )(آزمون عمومی) 1233027
ارزو برده نوس آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )(آزمون عمومی) 1233027
عبدالرحمان توپا آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
روژينا رحمتي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ليلا سبحاني نيا آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
فاطمه مام قادري آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
علي محمودي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
متين ملا آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
پوريا نصيري آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
محسن احمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
محمد شريفي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
شيلا عزيزمرادي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ارزو قرائتي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
تينا كريم پور آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
دنيا ملازاده آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
اسرا ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ثريا حسام الديني آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
عسل درويشي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
كوثر راك آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
سحر رحماني آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ديار قادرريحاني آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ماريا محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
پروين حسين زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
اريا رحيم زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
نارين ابوبكري قلعه حسن آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
فرنگيس اقبالي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
فرهاد جنگلي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
سامان رحيم نژاداقدره آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
ارمين محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
نگار رسول زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد آيين زندگي (اخلاق كاربردي )علوم انساني(آزمون عمومی) 1220433
لادن چوپان آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
شفيع ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
مژده پيره باب آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
سوما عباسي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ژينا علي راست آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
كمند مازوجي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ايدا اقارشي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
كمند كياني آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
احمد تنوري آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
امانج دلنوازان آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
گلستان كرده آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ارزو رمضان پور آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
بيان كاكيلي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
دلپاك محمدزاده ارشد آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
شاهين نادري آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
مهران اميري نيا آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ميلاد بهرامي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
دياكو رش احمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
فرزين كاشاني آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
شكيلا محمدي اذر آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
هيوا مولودپور آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
روژان ابراهيم پوردرخشان آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
شيلان اسمعيل پوراقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
اسرا ره روسمينو آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ادريس صالحي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
مژگان ضياساعتلو آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
مهدي اقائي بوراشان آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
زينب بنگيني آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
برزين دل جوان آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
مازيار فخري آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
ميديا روراست آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
محمد ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
زانا خاكي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229128
محمد شهريكندي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
اسرا كريمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
آرام جمال آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
كيان شكوري راد آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
شمس الدين ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
كاميار عباس نژادانبي آذربايجان غربي مركزمهاباد فرهنگ وتمدن اسلام و ايران(آزمون عمومی) 1229127
عبدالله داربا آذربايجان غربي مركزمهاباد فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)(آزمون عمومی) 1211410
نسا اذري وند آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي نهج البلاغه(آزمون عمومی) 1233038
سوما خضرزاده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي نهج البلاغه(آزمون عمومی) 1233038
هما محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)(آزمون عمومی) 1211411
شيوا اراميده آذربايجان غربي مركزمهاباد فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي)(آزمون عمومی) 1211411
شيما محمودي عربي آذربايجان غربي مركزمهاباد آشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران(آزمون عمومی) 1223175
نويده نورفتحيان آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
مريم استاديان آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
معصومه اسكندري بنه اران آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
ارمين مولاني آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
جواد حسن زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
فاطمه علي پور آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220658
ژينا احمدي اقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
سامرند رسولي آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
امين ستوده آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
فرنگيس اقبالي آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
نيما برمكي آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
پويا دلشاد آذربايجان غربي مركزمهاباد حفظ جزء 30 قرآن كريم(آزمون عمومی) 1220657
اسماعيل بايزيدي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
شهريار پاشائي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
علي رشكين آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
صبري سليماني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سيده نوشين سينا آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
امانج عصمتي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
نيلوفر قاضي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
اگرين منصوري آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
فرهاد امين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سينا حيراني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
شاهو نصراللهي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
اكو نمه شيري آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
بيانه حسين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
روژينا برموز آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
راميار خوشبخت آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
رضا رسولي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
كوين صالحيان آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سروش عبداللهي اقدم آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
احسان عبداله مير آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
محمد عمري لاچيني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
نيما اب مريم آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
روژان اميني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
ثمين بالنده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
ديار بگم پور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
الهام پريدار آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سيمين چاوه آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سميه حسين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
ارين حيدري آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
كامران خضري راد آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
دانا درويشي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سروه سيدطاهري آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
ژينا شيخ عبداله فرد آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
نسا عبداله زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
سوزان قادريان آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
محمدامين محمداميني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
شكيلا محمدعلي پور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
رويا محمدي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
خديجه معروف آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
شايان يوسف زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
كيانا حسين نژاد آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
حميد كرم زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
نيما الاني آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
كوثر جلفائي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
عبدالرحمن عبدالي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
عيسي قادري آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن (علوم انساني )(آزمون عمومی) 1233032
ناصح مرادي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
زينب ارمون آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
پارسا بدوي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
سعيد حاتم زاده آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
مازيار زاهدي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
فرهود علي عباس زاده رضائي آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
كاميار رادور آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
هرمان خوشنام آذربايجان غربي مركزمهاباد تفسيرموضوعي قرآن(آزمون عمومی) 1233028
شفيع ابراهيمي آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
عبدالرحمان توپا آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
فرهاد امين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
ژيار كريمي آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
اكو نمه شيري آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
اريا خضرپور آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
بيانه حسين پور آذربايجان غربي مركزمهاباد زبان خارجي(آزمون عمومی) 1212256
ياسين حمه نازدار آذربايجان غربي مركزمهاباد